Resources‎ > ‎

Enmei Jukku Kannon Gyo

Kanzeon
namu butsu
yo butsu u in
yo butsu u en
buppo so en
jo raku ga jo
cho nen kanzeon
bo nen kanzeon
nen nen ju shin ki
nen nen fu ri shin

 

Kanzeon!
I venerate the Buddha
Buddha is my source
Buddha is my affinity
Affinity with Buddha, Dharma, Sangha
Constancy, ease, assurance, purity
Morning my thought is Kanzeon
Evening my thought is Kanzeon
Thought after thought arises in the mind
Thought after thought is not separate from mind